امروز : چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

خبرآموز: اﻳﻦ ﺳﺒﻚ، ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺎم آن ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ، از دو ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ و ﺳﺒﻚ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ اﺳـﺖ و ﺧـﺎص ﭘﻮﺷـﺶ دادن ﺑـﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺣﺎدﺛﻪ ای. ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻴﺪ در ذﻫﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕـﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﺷـﻜﻞ ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻄﻠﺐ ـ ﻛﻪ در آن از ﻧﻘﻄﻪ ای ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎن وﻗﻮع اراﺋﻪ می ﺷﻮد ـ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ باشد:

سبک تاریخی به همراه لید

ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻴﺪ در ﻣﻴﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻮادث روﻳﺪادﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺧﺒﺮﻫﺎی را ﭘﻮﺷﺶ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ از ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻴﺪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ و ﺑﻪ وﻳﮋه وﻗﺘﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺑﻠﻮغ ﻣﻀﻤﻮﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد، ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺔ داﺳﺘﺎن ﻣﻲ زﻧﺪ:اﻧﺘﺮﻳﮓ دارد، ﺗﻀﺎد ﻣﻲ آﻓﺮﻳﻨﺪ، راوی دارد، زاوﻳﺔ دﻳﺪ دارد، ﻓﺮاز و ﻓﺮود دارد، رﻧـﮓ ﻳـﺎ ﻧﻮاﺧـﺖ، رﻳـﺘﻢ ﻳـﺎ آﻫﻨـﮓ، ﻣﻴﺰان ﺻﺤﻨﻪ پردازی، فضا، رنگ و…ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﻓﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای را در ﺧﻮد ﺣﻞ می کند ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ درام ﻫﺮﭼﻪ نزدیک تر ﺷﻮد .

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻟﻴﺪ ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه لید از ﻫﺮ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ( ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﺳﻴﻨﻤﺎ، و داستان ﻧﻮﻳﺴﻲ ) ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻛﺸﺶ دراﻣﺎﺗﻴﻚ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . در اﻳﻦ ﺳﺒﻚ، اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻴﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ ﻓـﻀﺎﺳﺎزی ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ، ﻣﺎﺟﺮا ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺮوﻳﺲ ﺣﻮادث روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺒﺮی ﻛـﻪ او در ﻣـﻮرد ﻳـﻚ ﺣﺎدﺛـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﻣﻲ دهد. با مثلا ﮔﺰارش اﻓﺴﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﻼﻧﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد دهد ﻓﺮق دارد، ﻫﺮ دو ﻳﻚ واﻗﻌﻪ را ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ . اﻣـﺎ آﻧﭽـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻔـﺎوت ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﮔﺰارش اﻓﺴﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺖ دراﻣﺎﺗﻴﻚ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻴﺪ ﻇﺮف آن است.

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺒﻚ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺔ ﻛﺎر ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ دﻫﻨﺪه ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری ﻏﺎﻓﻞ شد. اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ از دﻫﺔ ۱۹۶۰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در روزﻧﺎﻣﻪ نگاری ﻧﻮﻳﻦ (New journalism) ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار گرفتند. در اﻳﻦ ﻧـﻮع از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻛﻪ آن را اﺑﺘﺪا ﻣﺠﻠﻪ اﺳﻜﻮآﻳﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎب ﻛﺮد و تام وﻟﻒ روزنامه ﻧﮕﺎر ﻧﻴﺰ نظریه ﻫﺎ و آرای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮد،از ﻓﻨﻮن و ﺷﮕﺮدﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﺑﻴﺎ ن روﻳﺪادﻫﺎی ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﺻﻞ آمیزه ای اﺳـﺖ از واﻗﻌﻴﺖ ﻋﻴﻨﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری و واﻗﻌﻴﺖ ذﻫﻨﻲ داﺳﺘﺎن ﻧﻮﻳﺴﻲ . در اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻲ، ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﻮژه ﻫـﺎ، ﺟﺰﺋﻴـﺎت ﻧﻤـﺎدﻳﻦ، ﮔﻔـﺖ و ﺷـﻨﻮد ﻳـﺎ دﻳﺎﻟﻮگ، ﻣﻮﻧﻮگ ﻳﺎ ﺗﻚ ﮔﻮﻳﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻫﻤﺔ آن ﻫﺎ در ﻛﺎر ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺷـﺎﻳﺪ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻠـﻞ اﺻﻠﻲ اﻗﺒﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر ﮔﺎﺑﺮﻳﻞ ﻛﺎرﺳﻴﻴﺎ ﻣﺎرﻛﺰ دقیقا ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻠﻔیق، ﺗﺠﺎرب ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻲ او ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب رﻣﺎن ﻧﻮﻳﺴﻲ وی ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﺗﻠﻔﻴﻖ واﻗﻌﻴﺖ ﻋﻴﻨﻲ روزﻧﺎﻣﻪ  ﻧﮕﺎری ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ذﻫﻨﻲ داﺳﺘﺎن ﻧﻮﻳﺴﻲ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻜﺮار و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻋﺮﺿﺔ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل، و از ورود ﺑﺪﻳﻊ ﺑﻪ ﺳﻮژه، ﻫﺮاﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮد راه داد ـ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﺗﺠﺎرب را ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺒﻚ آن ﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ ـ و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ سوژه های پر کنش و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﻴﻨﻤﺎﮔﺮ ﻫﺎ در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮژه ﻫﺎی اﻛﺸﻦ دار (Action Story) ﺑﺎﻳﺪ از شیوه های ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﺳﺘﻔﺎده کرد. ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻴﺪ را ﻧﻮﺷﺖ و ﻛﺎر ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ دﻧﺒﺎل ﻛﺮد، ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻴﺪ ﭼﻴﺰی ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ اﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.

شناسایی ۴۵ جانباخته دیگر ایرانی در منا

ایرانی بودن ۴۵ جان باخته فاجعه منا طبق اعلام مرکز پزشکی قانونی عربستان قطعی شد.

وزیر بهداشت: احتمال بازداشت حجاج ایرانی

وزیر بهداشت گفت: “بخشی از مفقودین ممکن است جزو دستگیر شدگان و در بازداشتگاه‌ ها و…

بابک زنجانی کیست و علت جنجالش ؟!

نام بابک زنجانی اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای نخستین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت…

حضور احمدی نژاد در مراسم ختم نوروزی + عکس

رییس جمهور سابق کشور ایران که با محافظین اش در مراسم ختم هادی نوروزی شرکت کرده و …

آخرین وضعیت دو خبرنگار مفقودی صدا و سیما

رئیس ستاد حج و زیارت سازمان صدا و سیما دیروز اعلام کرده است که هنوز اطلاعی از وضعیت…

جشن مردم مشهد پس از پیروزی تیم والیبال

مردم مشهد پس از پیروزی تیم ملی والیبال در مقابل آمریکا به خیابان ها آمدند و این پیروزی را جشن گرفتند.

الهام چرخنده: ضرب و شتم من شایعه است

در پی انتشار اخبار و شایعات گسترده مبنی بر سوءقصد به الهام چرخنده و مضروب‌ شدن…

جزئیات سوء قصد به الهام چرخنده در مشهد

یکی از نزدیکان الهام چرخنده در مشهد که از سوءقصد به این بازیگر ارزشی اطلاع داشت در…

  • اشتراک در خبرنامه خبرآموز

    FBFPowered by ®Google Feedburner

  • حمایت می کنیم

    بنیاد کودک محک