امروز : سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶

سبک تاریخی (تنظیم خبر)

۱۵ خرداد ۱۳۹۳

بازدید : 934

سبک تاریخی

خبرآموز: در ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن شکلی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺒﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ گردند، در اﻳﻦ ﺳﺒﻚ، روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﻪ داوری ﻧﻤﻲ ﭘﺮدازد و ﻛﺎری ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻛﺪام ﺧﺒﺮ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳـﺖ ﺗـﺎ آن را در ﭘـﺎراﮔﺮاف اول (ﻟﻴﺪ) خبر ارائه کند.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی از اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﺷﻮد. و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ، ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ شود. اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻫﻢ ﻟﻴﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرک ﺧﺒـﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، اﻣﺎ ﺑﻪ علتی نمی ﺗﻮان آن را ﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﻠﻲ اﺳﺖ و ﻣﻮارد ﻛﻠﻲ ﺧﺒﺮ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.

ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ در ﺧﻮرد ذﻛﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺒﻚ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﻛﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭼﻪ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻫﺴﺘﻴﺪ، ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﻬـﻢ اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎی ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﺘﺪاول اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﭘﻴﺮوی از ﻓﺮﻣﻮل ﻓﺮق می ﻛﻨﺪ. در ﺧﺒﺮ ﻧﻮﻳـﺴﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ دﻳﺪ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮد، زﻳﺮا ﻛﻪ ﭘﻴﺮوی از ﻓﺮﻣﻮل، ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﻴﺖ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی می ﻛﺸﺎﻧﺪ.

ﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ را وﻟﻮ آﻧﻜﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﻣﺘﺬﻛر ﺷﻮم ﻛﻪ اﻳﻦ صحیح اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ سبک ﻫﺎی ﺧﺒﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ای دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺗﻮان ﺧﺒﺮی رادﻳﻮ ﻫﺎ و ﻗﺪرت ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ اﺻﻼ ﺗﺼﻮﻳﺮ دارد ﺟای واژه را می گیرد ،وﻟﻮ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺧﺒﺮی و با توجه به اینکه ﭼـﻪ ﺑﺨـﻮاﻫﻴﻢ، ﭼـﻪ ﻧﺨـﻮاﻫﻴﻢ وارد دوران اراﺋـﺔ "ﺳـﺎﻧﺪوﻳﭽﻲ" و "ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮری" ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﻳﻢ، ﻳﻚ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺒﻚ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺒـﺮی ﺑﺎﻳـﺪ از ﺧﻼﻗﻴـﺖ و ﻧـﻮآوری ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺳﻴﻨﻤﺎ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و ﺷﻌﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻜﻨﺪ و ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺘﺮاﻛﻢ را ﺑﺮ ﮔﺰﻳﻨﺪ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﺮﮔـﺎه ﻗـﺮار ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ درام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺪرت ﺑﺒﺨﺸﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺪاق ﻣﻲ ﻳﺎﺑد.

ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ در اﻋﻤﺎل ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻤﺪه ای از ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻪ ﭼﺸﻢ نمی ﺧﻮرد و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ دارد :

ـ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ، وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﺒﺮ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

خواننده را ﺧﺴﺘﻪ می ﻛﻨﺪ، زیرا ﻛﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ و ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اداﻣﺔ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻢ می ﺷﻮد.

ـ ﺑﻪ دلیل ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن، ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠﺐ، ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ـ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﻬیه ﻣﺎﻛﺖ در ﺷﻴﻮه ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ دشوارتر از ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ می باشد.

شناسایی ۴۵ جانباخته دیگر ایرانی در منا

ایرانی بودن ۴۵ جان باخته فاجعه منا طبق اعلام مرکز پزشکی قانونی عربستان قطعی شد.

وزیر بهداشت: احتمال بازداشت حجاج ایرانی

وزیر بهداشت گفت: “بخشی از مفقودین ممکن است جزو دستگیر شدگان و در بازداشتگاه‌ ها و…

بابک زنجانی کیست و علت جنجالش ؟!

نام بابک زنجانی اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای نخستین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت…

حضور احمدی نژاد در مراسم ختم نوروزی + عکس

رییس جمهور سابق کشور ایران که با محافظین اش در مراسم ختم هادی نوروزی شرکت کرده و …

آخرین وضعیت دو خبرنگار مفقودی صدا و سیما

رئیس ستاد حج و زیارت سازمان صدا و سیما دیروز اعلام کرده است که هنوز اطلاعی از وضعیت…

جشن مردم مشهد پس از پیروزی تیم والیبال

مردم مشهد پس از پیروزی تیم ملی والیبال در مقابل آمریکا به خیابان ها آمدند و این پیروزی را جشن گرفتند.

الهام چرخنده: ضرب و شتم من شایعه است

در پی انتشار اخبار و شایعات گسترده مبنی بر سوءقصد به الهام چرخنده و مضروب‌ شدن…

جزئیات سوء قصد به الهام چرخنده در مشهد

یکی از نزدیکان الهام چرخنده در مشهد که از سوءقصد به این بازیگر ارزشی اطلاع داشت در…

  • اشتراک در خبرنامه خبرآموز

    FBFPowered by ®Google Feedburner

  • حمایت می کنیم

    بنیاد کودک محک