امروز : چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

سبک هرم وارونه

ﺳﺒﻚ ﻫﺮم وارونه :

خبرآموز: در ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺮم ﺣﺎوی ﺟﺬاب ﺗﺮﻳﻦ، و در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ، ﺣﺎوی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮ (ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴـﺪ) اﺳـﺖ و ﻧﻮک آن ـ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ـ ﺣﺎوی ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ می باشد.

در واﻗﻊ در ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ آن ﻫﺎ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ می گردند.

قابل ذکر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﺒﺮ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻳﻚ دلیل ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﺧﺘـﺮاع ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻫـﺮم واروﻧـﻪ ﮔﺬاﺷـﺖ. ﭘـﺲ از ﻛـﺸﻒ ﺗﻠﮕـﺮاف، روزﻧﺎﻣـﻪ ﻧﮕـﺎران و ﺑـﻪ وﻳـﮋه روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ، ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ داﺧﻠﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺧﺒﺮ از ﺗﺮس ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﮕﺮاﻓﻲ اﺻﻞ ﻣﻄﻠـﺐ را نخست ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﺪ، دیگر ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺧﺒﺮ را ﻣﺨﺎﺑﺮه می ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

در ﻫﺮ ﺣﺎل، ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﭘﺎراﮔﺮاف اول ( ﻟﻴﺪ ) در ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﻲ دﻫـﺪ.
و دیگر ﭘﺎراﮔﺮاف ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎراﮔﺮاف اول ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. ﻃﺒﻘﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ و ﭼﻴﺪن ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ طبقه ﺑﻨـﺪی ﻣـﻀﺎﻣﻴﻦ، در ﻋﻴﻦ ﺣﻔﻆ راﺑﻄه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻴﺎن اﺟﺰای ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﻄﻠﺐ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.

ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ بسیار ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ  ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می گیرد و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ دارد:

۱- ﺷﻴﻮه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻘﻞ وﻗﺎﻳﻊ؛ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺮدم در ﺧﺒﺮدﻫﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از همین ﺷﻴﻮه و ﺳﻴﺎق ﭘﻴﺮوی نمایند.

۲- ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ، ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺎراﮔﺮاف اول، اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻗﺖ او ﺗﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﻳﺎی بالا دو ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ دارد :

اﻟﻒ) ﭼﻮن ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ در ﭘﺎراﮔﺮاف اول ( ﻟﻴﺪ) ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻛﺎر ﺗﻴﺘﺮ زدن ﻫﻢ آﺳﺎن می ﺷﻮد.
ب) اﮔﺮ ﺑﻪ علت ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﺘﻦ ﺧﺒﺮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد، ﺣﺬف ﭘﺎراﮔﺮاف ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻲ اﻫﻤﻴـﺖ ﺗـﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، اﻣﻜﺎن اﭘﺬﻳﺮ می باشد.

ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ علت اﺧﺘﺼﺎر و اﻳﺠﺎزی ﻛﻪ دارد، ﺟﺎی ﻛﻤﺘﺮی در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺎ ﺑﺮای دیگر ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻀﻤﻮﻧﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺒﺮ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺎﺳﺎ خوانندگان ﻛﻤﺘﺮی دارﻧﺪ. در ﻣﻴﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﻳﻦ ﻳﻚ اﺻﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن دقیقا راﺑﻄه ﻣﻌﻜﻮس دارد، ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﮔﺮاف ها ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد، ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آن ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ شد.

ﺻﻔﺤﻪ آراﻳﺎن ﻫﻢ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، زﻳﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺒﺎر ﻫﻢ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠﺐ، ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﻛﻤﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺴﺘﻦ ﺻـﻔﺤﺎت ﺑـﺎ ﺧﺒﺮ ﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ ﺑـﺮای ﺻﻔﺤﻪ آراﻳﺎن دﺷﻮارﺗﺮ می باشد.

قابل ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﺔ ﻣﺰاﻳﺎی آﺷﻜﺎری ﻛﻪ دارد، دارای ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺰ است.

ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ

ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

*ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮوری ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ از ﻧﻈﺮ جا به ﺟﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ او ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﺷﻮد.

* ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭼﻮن ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ را در ﭘﺎراﮔﺮاف اول ﺧﺒﺮ، ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺼﺮف شود.

*  آﻧﭽﻪ در پاراﮔﺮاف اول ( ﻟﻴﺪ ) آﻣﺪه اﺳﺖ، دوﺑﺎره در ﺧﺒﺮ ﺗﻜﺮار می ﺷﻮد.

ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران از ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺒﺮ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻫﺎ، ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ و اﺧﺒﺎر روزﻣﺮه ﺑﻬﺮه می ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ بعضی از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻮه ﻛﻪ در ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ ﻣﺮﺳـﻮم اﺳـﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺆال ﻫﺎ را در ﻫﻤﺎن شروع ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه سبب می ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ و ﺳـﻤﺖ و ﺳﻮی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮود و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﮔﺎرد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺮوع و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را ﺣﻔﻆ می ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮔﺮم ﻛﻨـﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﻧﻜﺮدن او، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد. ﻧﻜﺎﺗﻲ طﺒﻌﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻫـﺎ اﺷـﺎره ﺷـﺪ، در ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫـﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ و در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد وﻗـﺖ و ﻧﻴـﺰ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی از ﻃﺮح آن ها ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران روزنامه های رﻗﻴﺐ، در اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺮح ساخت.

شناسایی ۴۵ جانباخته دیگر ایرانی در منا

ایرانی بودن ۴۵ جان باخته فاجعه منا طبق اعلام مرکز پزشکی قانونی عربستان قطعی شد.

وزیر بهداشت: احتمال بازداشت حجاج ایرانی

وزیر بهداشت گفت: “بخشی از مفقودین ممکن است جزو دستگیر شدگان و در بازداشتگاه‌ ها و…

بابک زنجانی کیست و علت جنجالش ؟!

نام بابک زنجانی اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای نخستین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت…

حضور احمدی نژاد در مراسم ختم نوروزی + عکس

رییس جمهور سابق کشور ایران که با محافظین اش در مراسم ختم هادی نوروزی شرکت کرده و …

آخرین وضعیت دو خبرنگار مفقودی صدا و سیما

رئیس ستاد حج و زیارت سازمان صدا و سیما دیروز اعلام کرده است که هنوز اطلاعی از وضعیت…

جشن مردم مشهد پس از پیروزی تیم والیبال

مردم مشهد پس از پیروزی تیم ملی والیبال در مقابل آمریکا به خیابان ها آمدند و این پیروزی را جشن گرفتند.

الهام چرخنده: ضرب و شتم من شایعه است

در پی انتشار اخبار و شایعات گسترده مبنی بر سوءقصد به الهام چرخنده و مضروب‌ شدن…

جزئیات سوء قصد به الهام چرخنده در مشهد

یکی از نزدیکان الهام چرخنده در مشهد که از سوءقصد به این بازیگر ارزشی اطلاع داشت در…

  • اشتراک در خبرنامه خبرآموز

    FBFPowered by ®Google Feedburner

  • حمایت می کنیم

    بنیاد کودک محک