امروز : سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶

سبک پایان شگفت انگیز

خبرآموز: ﺳﺒﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ از ﺳﺒﻚ اﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻮﻳﺴﻲ، در اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻗﻔـﻞ ﻣـﺎﺟﺮا در ﭘﺎﻳـﺎن ﺧﺒـﺮ ﺑـﺎز ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺧﻮاﻧﻨـﺪه را ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﺔ ادﺑﻴﺎت روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻧﻮﺟﻮﻳﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ دﻫـﺪ.اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اراﺋﺔ ﻫﺮ ﺧﺒﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﺳﺒﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺧـﻮر روﻳـﺪادﻫﺎﻳﻲ ا ﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺧﻮد از ﭼﺎﺷﻨﻲ ﺷﮕﻔﺘﻲ و ﻧﺪرت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﺮای  آن که اﻳﻦ ﭼﺎﺷﻨﻲ را ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎرﺳﺎز ﻛﻨﺪ، از اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﺑﻬﺮه ﻛﺎﻣﻼ می جوید.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ روﻳﺪادﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ . در ﺳﺒﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان از ایجاز سبک ﻫﺮم واروﻧﻪ و ﻫﻢ از ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺧﺎص ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻴﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .

ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺮﺿﻲ را در دو ﺳﺒﻚ اراﺋـﻪ ﻛﻨـﻴﻢ . اﻳـﻦ ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺮﺿﻲ، ﻛﻪ ﺳﻮژه ای ﻋﺠﻴﺐ دارد، در ﺗﻨﻈﻴﻢ اول ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ اﺳﺖ، ﻋﻤﻼ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه اﺳـﺖ، اﻣـﺎ در ﺗﻨﻈـﻴﻢ دوم ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه، کاملا ﺟﺬاب و ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﺎﺟﺮا، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴـﺰ ﺑـﻮده اﺳﺖ.

شناسایی ۴۵ جانباخته دیگر ایرانی در منا

ایرانی بودن ۴۵ جان باخته فاجعه منا طبق اعلام مرکز پزشکی قانونی عربستان قطعی شد.

وزیر بهداشت: احتمال بازداشت حجاج ایرانی

وزیر بهداشت گفت: “بخشی از مفقودین ممکن است جزو دستگیر شدگان و در بازداشتگاه‌ ها و…

بابک زنجانی کیست و علت جنجالش ؟!

نام بابک زنجانی اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای نخستین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت…

حضور احمدی نژاد در مراسم ختم نوروزی + عکس

رییس جمهور سابق کشور ایران که با محافظین اش در مراسم ختم هادی نوروزی شرکت کرده و …

آخرین وضعیت دو خبرنگار مفقودی صدا و سیما

رئیس ستاد حج و زیارت سازمان صدا و سیما دیروز اعلام کرده است که هنوز اطلاعی از وضعیت…

جشن مردم مشهد پس از پیروزی تیم والیبال

مردم مشهد پس از پیروزی تیم ملی والیبال در مقابل آمریکا به خیابان ها آمدند و این پیروزی را جشن گرفتند.

الهام چرخنده: ضرب و شتم من شایعه است

در پی انتشار اخبار و شایعات گسترده مبنی بر سوءقصد به الهام چرخنده و مضروب‌ شدن…

جزئیات سوء قصد به الهام چرخنده در مشهد

یکی از نزدیکان الهام چرخنده در مشهد که از سوءقصد به این بازیگر ارزشی اطلاع داشت در…

  • اشتراک در خبرنامه خبرآموز

    FBFPowered by ®Google Feedburner

  • حمایت می کنیم

    بنیاد کودک محک