امروز : یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺶ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق روزنامه ﻧﮕﺎران ـ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻏﻴـﺮ ارادی ـ ﺑـﻪ ارزش ﻫـﺎی ﺧﺒـﺮی ﺗﻮﺟـﻪ می نمایند و ﻟـﺬا ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ خوش ﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ رأی را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ روﻳﺪاد ﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن موجب اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ . ﺷـﺎﻳﺪ ﮔﻲ تاچمن (Gaye Tuchman)، ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮ ﻋﺮﺻﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﻛﺲ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ روزﻧﺎﻣﻪ نگاران ﻣﺘﻌﻬﺪ را درﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﻲ نموده اﺳـﺖ.

او ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : داوری در ﻗﺒﺎل ﺧﺒﺮ، داﻧﺶ ﻣﻘﺪس و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روزنامه ﻧﮕﺎران را از دﻳﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ می ﺳﺎزد.اﻛﻨﻮن ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻛﺎر ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺒﺮ رو ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ژرف ﺳﺎﺧﺖ دﻳﮕﺮی در اﻣﺮ گزینش گری دخالت دارد؟ ﻋﺪه ای از ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮان بر این باورند ﻛﻪ : ژرف ﺳﺎﺧﺖ اﺻﻠﻲ دخیل در ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺒﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻧﻈﺎم راﻫﺒـﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ .

لذا ﻫﻤوﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ارزش ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ نیمه ﺗﻤﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺤﻈـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤﻈـﻪ ﺑـﻪ درک ﺗﺎزه ای از ارزش ﻫﺎی ﺧﺒﺮی دﺳﺖ یافته ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪف آن رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺪرت درک ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳـﻲ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ در ﮔﺰارش ﻣک ﺑﺮاﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ: اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺑﺰار آزادی ﺑﺨﺶ ﺗﺒﺪیل ﺷﻮد.

شناسایی ۴۵ جانباخته دیگر ایرانی در منا

ایرانی بودن ۴۵ جان باخته فاجعه منا طبق اعلام مرکز پزشکی قانونی عربستان قطعی شد.

وزیر بهداشت: احتمال بازداشت حجاج ایرانی

وزیر بهداشت گفت: “بخشی از مفقودین ممکن است جزو دستگیر شدگان و در بازداشتگاه‌ ها و…

بابک زنجانی کیست و علت جنجالش ؟!

نام بابک زنجانی اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای نخستین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت…

حضور احمدی نژاد در مراسم ختم نوروزی + عکس

رییس جمهور سابق کشور ایران که با محافظین اش در مراسم ختم هادی نوروزی شرکت کرده و …

آخرین وضعیت دو خبرنگار مفقودی صدا و سیما

رئیس ستاد حج و زیارت سازمان صدا و سیما دیروز اعلام کرده است که هنوز اطلاعی از وضعیت…

جشن مردم مشهد پس از پیروزی تیم والیبال

مردم مشهد پس از پیروزی تیم ملی والیبال در مقابل آمریکا به خیابان ها آمدند و این پیروزی را جشن گرفتند.

الهام چرخنده: ضرب و شتم من شایعه است

در پی انتشار اخبار و شایعات گسترده مبنی بر سوءقصد به الهام چرخنده و مضروب‌ شدن…

جزئیات سوء قصد به الهام چرخنده در مشهد

یکی از نزدیکان الهام چرخنده در مشهد که از سوءقصد به این بازیگر ارزشی اطلاع داشت در…

  • اشتراک در خبرنامه خبرآموز

    FBFPowered by ®Google Feedburner

  • حمایت می کنیم

    بنیاد کودک محک